தமிழில் இருந்து ஆங்கிலத்திற்கும் பிற மொழிகளுக்கும் சென்ற சொற்கள் - Ornament

தமிழில் இருந்து ஆங்கிலத்திற்கும் பிற மொழிகளுக்கும்  சென்ற சொற்கள் - Ornament


English words of Tamil Origin, and also origin for other languages like French, Latin, Greek

Ornament-->  Orna + Ment,  

ஆரம் --> Orna 

அரவம் --> பாம்பு , அரவம் ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைந்து இருப்பது போல அணிகலன் உடம்போடு ஒட்டி இருப்பதால் அதை ஆரம் என்று சொன்னார்கள்.

அதுவே ஆங்கிலத்திற்கும் பிற மொழிகளுக்கும் சென்றது 

  As  per the English  Dictionaries (Which  is completely false )
Middle English, from Anglo-French urnement, ornement,from Latin ornamentum, from ornare

0 மொழி/மறுமொழி:

Post a Comment